Landbomuseet på Birkendegaard

 

 

Historie

Billeder

Til forside

Aktuelt

 

Vedtægter
for den selvejende institution Landbomuseet på Birkendegaard

 

§ 1 – Foreningens navn, ejerforhold og status

 1.       Foreningens navn er Landbomuseet på   Birkendegaard.

2.       Foreningen er at betragte som en juridisk person, hvis medlemmer ikke hæfter for dens forpligtelser.

 

§ 2 – Medlemmerne

1.       Som medlem kan optages enhver, som er museumsinteresseret og accepterer nærværende vedtægter.

2.       Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent og følger kalenderåret.

3.       Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som handler i strid med foreningens love eller på anden måde handler til skade for foreningen og som ikke har efterlevet et af bestyrelsen med passende varsel afgivet påkrav om efterrettelighed.
Den ekskluderede kan kræve eksklusionen prøvet ved den førstkommende generalforsamling, hvor han/hun har taleret, men ikke stemmeret.

 

§ 3 – Formål

 1.       Foreningens formål er at drive aktivt   landbomuseum på Birkendegaard.

2.       For driften gælder følgende principper:
Landbomuseet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, interview, forskning og formidling inden for sit område virke for sikring og bevarelse af landbrugets historie for eftertiden.
Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskning samt udbrede kendskabet og resultaterne af forskningen i det omfang, dette ikke måtte stride mod krænkelse af personers eller institutioners krav om beskyttelse.

3.       Effekter, der savner en naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, registreres og arkiveres eller søges, i samarbejde med giveren, henvist til relevant museum.

4.       Museet skal føre en protokol over samlingerne med identifikationsbeskrivelse af de indkomne genstande samt oplysninger om tidspunkt, hjemsted, brug og ejerskab.
Genstandene skal forsynes med nummer svarende til protokolnummeret.

 § 4 – Bestyrelsen, sammensætning og valgmåde

1.       Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer er på valg i 1996, de 4 øvrige i 1997 og så fremdeles. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
Bestyrelsen kan udvides med repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelser, der har betinget et tilskud til museet af tildelingen af en plads i foreningens bestyrelse, eller med repræsentanter for samarbejdende museer. Disse bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. De valgte bestyrelsesmed­lemmer skal altid have stemmemæssig overvægt.

2.       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes senest i marts måned hvert år.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
    1.   Valg af dirigent.
    2.   Valg af stemmetællere.
    3.   Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
    4.   Aflæggelse af regnskab.
    5.   Fastlæggelse af budget og kontingent.
    6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    7.   Valg af 2 suppleanter
    8.   Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
    9.   Indkomne forslag.
  10.   Eventuelt.

3.       Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse af medlemmerne.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Hvert medlem, der har betalt kontingent, har 1 stemme. Afstemning sker ved personligt fremmøde og ved håndsopretning, medmindre et medlem kræver skriftlig afstemning. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, idet dog beslutninger om vedtægtsændringer kun kan vedtages med 2/3 flertal. Forslag om ophør kan kun vedtages med ¾ flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med 14 dages mellemrum.
Vedtægtsændringer, der indebærer, at vedtægterne kommer til at stride mod fælles standarder og normer for museumsvirksomhed, kan ikke vedtages.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.

4.       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

5.   Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Generalforsamlingen har dog meddelt prokura, 
således at såvel formand som kasserer hver for sig kan tegne foreningen i forretninsmæssige transaktioner, hvis
værdi ikke overstiger 5.000 kr.

 

§ 5 - Museets ledelse m.v.

 1.       Foreningens bestyrelse kan vælge en daglig leder til at   varetage museets drift.

2.       Alt arbejde for Museet er baseret på frivillig, ulønnet arbejdskraft bortset fra det personale, der måtte være ansat som følge af direkte offentlige løntilskud eller lignende.

 

§ 6 - Regnskab

 1.       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2.       Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, hvoraf den ene skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

 

§ 7 – Udlån, deponering og overdragelse

 1.       Foreningen må kun udlåne og deponere genstande fra   samlingerne, såfremt Landbomuseets bestyrelse er    enig herom.

2.       Overdragelse af genstande til museer og institutioner kan kun ske efter forelæggelse for foreningens generalforsamling.

3.       Foreningen skal sørge for at effekterne opbevares forsvarligt, ligesom der skal sørges for nødvendige foranstaltninger for beskyttelse af samlingerne mod brand tyveri og hærværk.

 

§ 8 – Foreningens ophævelse

1.       I tilfælde af beslutning om foreningens ophævelse     vælges   af den generalforsamling, hvor ophævelse  endeligt   vedtages, samtidig én eller flere, men højst 5,   likvidatorer til at forestå foreningens afvikling.
  Eventuel i behold værende formue skal tilgå Kalundborg   og Omegns Museum.

2.       Foreningens aktiver kan ingensinde tilfalde private ejere, men skal tilfalde almennyttige, selvejende eller kommunale institutioner.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling den 10. november 1994.

 Ændret på ordinær generalforsamling:

         den 21. marts 1996,

         den 28. marts 2001,
         
den 22. marts 2007 
         den 2. marts 2017 og
         den 1. marts 2018.